Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai –  SIA Skrīveru Pārtikas Kombināts klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Skrīveru Pārtikas Kombināts, vienotās reģistrācijas Nr. 40003061327, juridiskā adrese: Daugavas iela 2, Klidziņa, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis: 28685600, e-pasts:  skriveru.kombinats@gmail.com , mājaslapa: www.skriverugotina.lv.

2. Skrīveru Pārtikas Kombināta kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  skriveru.kombinats@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Skrīveru Pārtikas Kombināta juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un paskaidrojumi norādīti privātuma politikas 5.punktā.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām - klientiem, Skrīveru Pārtikas Kombināta produktu pircējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • Skrīveru Pārtikas Kombināta uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Skrīveru Pārtikas Kombināts

5. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Skrīveru Pārtikas Kombināts, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Skrīveru Pārtikas Kombināts ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 9. punktā norādītājiem mērķiem:

 • vārds, uzvārds;
 • korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • dati, kurus Klients pats paziņo Skrīveru Pārtikas Kombinātam.

6. Skrīveru Pārtikas Kombināts rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Skrīveru Pārtikas Kombinātam.

8. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Skrīveru Pārtikas Kombināta interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

9. Skrīveru Pārtikas Kombināts apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • pirkuma rēķina sagatavošanai un pirkuma darījuma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
  • preču piegādei (distances līguma saistību izpildei);
  • produktu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai; 
  • parādu atgūšanai un piedziņai; 
  • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
  • klienta identificēšanai;
  • statistikai un biznesa analīzei;
  • plānošanai un uzskaitei;
  • efektivitātes mērīšanai;
  • datu kvalitātes nodrošināšanai;
  • tirgus pētījumu veikšanai; 
  • atskaišu sagatavošanai;
  • klientu aptauju veikšanai;

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. Skrīveru Pārtikas Kombināts apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Preču pirkšanas darījuma (t.sk. distances līguma) noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu darījumu/līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Skrīveru Pārtikas Kombināta saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs- lai realizētu no Skrīveru Pārtikas Kombināta un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pakavs leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai- lai nodrošinātu Skrīveru Pārtikas Kombināta nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

 

11. Skrīveru Pārtikas Kombināta leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • ražot un izplatīt Latvijā ražotas konfektes “Gotiņa” un citus piena saldumus
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pirkuma darījuma vai distances līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt pirkuma darījuma, distances līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai
 • saglabāt Klientu pieteikumus preču iegādei, kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz kontakttālruni vai interneta mājas lapā;
 • analizēt Skrīveru Pārtikas Kombināta mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • veikt Klientu aptaujas par precēm un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot produktu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 

Personas datu apstrāde

12. Skrīveru Pārtikas Kombināts apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Skrīveru Pārtikas Kombināta saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Ar Klientu noslēgtā pirkuma darījuma t.sk. distances līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Skrīveru Pārtikas Kombināts var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes. Ja izpildot šos uzdevumus, Skrīveru Pārtikas Kombināta sadarbības partneri apstrādā Skrīveru Pārtikas Kombināta rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Skrīveru Pārtikas Kombināta datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Skrīveru Pārtikas Kombinātam ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

14. Skrīveru Pārtikas Kombināta sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Skrīveru Pārtikas Kombināta prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Skrīveru Pārtikas Kombināta uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

15. Skrīveru Pārtikas Kombināts aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Skrīveru Pārtikas Kombināta saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;
 • klientu datu šifrēšanu;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. Skrīveru Pārtikas Kombināts neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai citu preču pirkuma darījuma laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu preču pirkuma darījum izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai savstarpējo norēķinu ietvaros vai kurjera pakalpojumu uzņēmumam preču piegādes nodrošināšanai).
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Skrīveru Pārtikas Kombināta leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Skrīveru Pārtikas Kombināta leģitīmās intereses.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

17. Skrīveru Pārtikas Kombināts glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais preču pirkuma darījums t.sk. distances līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Skrīveru Pārtikas Kombināts vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

18. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klients, sazinoties ar Skrīveru Pārtikas Kombinātu, var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos mainīt.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Skrīveru Pārtikas Kombināta piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Skrīveru Pārtikas Kombinātam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Skrīveru Pārtikas Kombināta leģitīmajām interesēm).

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Skrīveru Pārtikas Kombināta birojā un juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

22. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Skrīveru Pārtikas Kombināts pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. Skrīveru Pārtikas Kombināts atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

24. Skrīveru Pārtikas Kombināts nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

25. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, produktu pirkšanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot interneta mājas lapā www.skriverugotina.lvprodukta/u pirkuma darījuma brīdī, vai Skrīveru Pārtikas Kombināta veikalā Daugavas ielā 2, Klidziņā, Skrīveros, LV-5125.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu klātienē, Skrīveru Pārtikas Kombināta veikalā Daugavas ielā 2,Klidziņā, Skrīveros, LV-5125, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

29. Skrīveru Pārtikas Kombināts veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

30. Saziņu par preces pirkuma darījuma izpildi Skrīveru Pārtikas Kombināts veic uz Klienta pieprasījuma vai distances līguma pamata (piemēram, preces piegādes laika saskaņošana, informācija par rēķiniņu u.c.)

 

Komerciāli paziņojumi

31. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Skrīveru Pārtikas Kombināta pakalpojumiem veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

32. Klients piekrišanu Skrīveru Pārtikas Kombināta komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Skrīveru Pārtikas Kombināta mājas lapā vai klātienē Skrīveru Pārtikas Kombināta veikalā.

33. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi  skriveru.kombinats@gmail.com  ;
 • zvanot uz kontakttālruni 28685600;
 • klātienē Skrīveru Pārtikas Kombināta veikalā;

34. Skrīveru Pārtikas Kombināts pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. Skrīveru Pārtikas Kombināta mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Skrīveru Pārtikas Kombināts nenes atbildību.